Vyberte stránku

Zásady ochrany osobních údajů

Úvodní ustanovení

  Úvodem

  1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
   1. Společností my, společnost Zdeněk Absolon, s. r. o., IČ 27106951, se sídlem Ke trati 560, 257 51, Bystřice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, e-mail: info@poradnevesklenici.cz, telefon +420 733 344 105.
   2. Uživatelem jste Vy, zákazník, kterému poskytuje společnost možnost nakoupit si masové výrobky ve skle.
   3. Společnost vyrábí masné produkty zavařené ve skle.
   4. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb.
   5. Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

  poradnevesklenici.cz je správce osobních údajů

  1. Po přijetí vyplněného objednávkového formuláře začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů.
  2. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • Jméno a příjmení
  • Adresa (na kterou chcete naše produkty doručit)
  • Adresa elektronické pošty (e-mail)
  • Telefonní číslo
  1. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:
  • abychom Vám mohli potvrdit objednávku a domluvit se s Vámi na jejím doručení
  1. Osobní údaje zpracováváme do okamžiku předání objednávky.

  Další ustanovení k ochraně osobních údajů

  1. Následující ustanovení se uplatní pro zpracování osobních údajů z objednávky.
  2. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
  3. Po ukončení poskytování služeb nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.
  4. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
  5. Všechny údaje jsou ukládány na serverech poskytovatele Forpsi na území Evropské unie. Žádné údaje odesílané cloudovými aplikacemi neopouští území Evropské unie. Údaje vložené uživateli nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny. Společnost Forpsi dodržuje normu ISO/IEC 27018 při zabezpečení osobních údajů v cloudových úložištích.
  6. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
  7. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.
  8. Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.
  9. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
  10. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

  Pomoc při nakládání s osobními údaji

  1. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
   • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu info@poradnevesklenici.cz
   • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@poradnevesklenici.cz
   • požadovat e-mailem na adrese info@poradnevesklenici.cz, abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a my Vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme
  2. Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), případně Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk/uoou).

  Zásady zpracování Vašich osobních údajů

  Údaje vyplněné do formuláře, tj. Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefon, a obsah komunikace, potřebujeme znát, abychom Váš dotaz mohli zodpovědět. IP adresu zařízení, z něhož byl dotaz odeslán, si ukládají naši správci sítě.

  Vyplněním formuláře nám potvrzujete, že Vámi vyplněné údaje jsou pravdivé, přesné a vztahují se k Vaší osobě.

  Souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu na info@poradnevesklenici.cz

  Správcem Vašich údajů je společnost Zdeněk Absolon, s. r. o., IČ 27106951, se sídlem Ke trati 560, 257 51, Bystřice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze.

  Kdykoliv můžete uplatnit také právo na opravu, výmaz či přenositelnost údajů. Pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, můžete po nás požadovat vysvětlení či se v krajním případě obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Vyplněním a odesláním formuláře potvrzujete, že jste si zásady přečetli a souhlasíte s nimi.

  Tyto zásady jsou účinné od 5. 9. 2018.

  Závěrečná ustanovení

  1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
  2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.